Carta de compromisos per accedir a Aula mestra


Descripció

Aula mestra és una plataforma Moodle integrada en el portal d'aprenentatge de la llengua catalana Parla.cat. La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i l'Institut Ramon Llull (IRL) són els propietaris i titulars d'aquest entorn. L'objectiu d'aquesta plataforma és, d'una banda, facilitar la comunicació entre professionals dedicats a l'ensenyament de la llengua catalana i, d'una altra, possibilitar la creació de nous itineraris i cursos de català, els quals seran d'accés universal a fi que qualsevol persona interessada els pugui utilitzar com a complement del seu aprenenatge o de la seva tasca docent.


Aquest document conté les condicions generals d'ús d'Aula mestra. L'acceptació d'aquesta carta de compromisos és indispensable per accedir a la plataforma i utilitzar-ne els serveis.


Condicions generals d'ús

L'accés a Aula mestra inclou l'ús dels continguts i serveis que es posen a disposició de les persones usuàries, d'acord amb el perfil concret que cadascuna tingui assignat. Les persones usuàries es comprometen a utilitzar els continguts, els serveis i la informació d'aquest espai d'acord amb la bona fe, sense contravenir les normes d'ordre públic ni la legislació vigent. El fet de no complir aquestes clàusules pot suposar l'expulsió immediata de l'entorn.


Accés a Aula mestra. ús correcte de la clau d'accés

Les persones usuàries poden accedir a Aula mestra sense necessitat de registrar-se a l'entorn, amb el perfil visitant. Aquest perfil permet utilitzar el cercador d'activitats simple i avançat de la plataforma i visualitzar els continguts dels cursos. 


Per obtenir algun rol a la plataforma és necessari registrar-s'hi emplenant el formulari corresponent. Un cop registrat l'usuari que vol aconseguir el rol professor haurà d'emplenar un altre formulari i tindrà accés a la creació i edició de cursos, a més d'organitzar grups d'aprenents i fer-ne el seguiment. El rol estudiant l'obté l'usuari registrat quan s'inscriu en un curs i aquets rol li permet fer-hi les activitats didàctiques i, en el cas que un professor ho autoritzi, tenir-hi seguiment. Un usuari registrat es pot inscriure a diversos cursos alhora per seguir-los total o parcialment i si té el perfil de professor, hi pot crear diversos cursos per impartir-los tots, algun o cap. Tant amb el rol professor com amb el rol estudiant, l'accés a Aula mestra és personal i individual. Les persones registrades es comprometen a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya) i són les úniques responsables del mal ús que una tercera persona en pugui fer, ja sigui amb el seu consentiment o per negligència. També es comprometen a no accedir a comptes aliens ni als espais per als quals no tinguin accés pel seu perfil. En cas de pèrdua o oblit de la clau d'accés, i a petició de la persona usuària, el sistema la invalidarà i en facilitarà una de nova. La responsabilitat en el canvi d'aquesta contrasenya per una altra recau en l'usuari/ària.


Bon ús de l'espai virtual i respecte mutu entre persones usuàries

Les persones que accedeixin a Aula mestra es comprometen a fer un bon ús dels continguts, dels serveis i de les eines de comunicació que ofereix, d'acord amb la legislació vigent. I evitaran, per tant, qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de terceres persones. De la mateixa manera, es comprometen a tenir una actitud i a utilitzar un llenguatge respectuosos, i a no transmetre o difondre continguts ni opinions il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.


Tota persona usuària de Aula mestra es compromet a no difondre i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes per mitjà dels espais públics de l'entorn. ús correcte dels serveis i dels recursos tecnològics.


Els materials d'aprenentatge de l'espai Aula mestra només podran ser utilitzats per a finalitats personals i no comercials relacionades amb l'aprenentatge i/o la docència de la llengua catalana. Les persones usuàries es comprometen a no utilitzar les eines de comunicació de l'entorn (taulers, fòrums, etc.) amb finalitats comercials o publicitàries.


Així mateix, es comprometen a no perjudicar o posar en perill el bon funcionament d'aquest entorn, els sistemes informàtics i els recursos tecnològics que el configuren i a no interferir en la utilització correcta d'aquests sistemes i recursos per part dels altres.


Accés universal als continguts

Les entitats titulars d'aquesta plataforma tenen la voluntat de facilitar l'accés universal a totes les propostes formatives que s'hi vehiculin. Per tant, la DGPL, com a administradora d'Aula mestra, es reserva el dret d'obrir l'accés a qualsevol curs a tots els usuaris de la plataforma, independentment del perfil d'aquests.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Recollida de dades i consentiment per tractar-les

Les dades personals facilitades per les persones usuàries seran incorporades automàticament al fitxer de Parla.cat i rebran un tractament confidencial. L'òrgan responsable del fitxer és el Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política Lingüística; Adreça: carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8 (08001 Barcelona) Tel.: 935 671 000 A/e: dgpl.cultura@gencat.cat, on les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades.


https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/proteccio-dades/documents/2019/DG-Politica-Linguistica/Gestio-de-lentron-daprenentatge-virtual-PARLACAT-AULA-MESTRA1.pdf


La DGPL no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què la persona usuària pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que pugui contenir l'entorn. 


El portal Aula mestra es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que l'utilitzin.


Finalitats del tractament

Les dades personals que se sol·liciten per registrar-se a l'entorn són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, per la qual cosa no seran mai utilitzades amb una finalitat diferent.


La persona usuària haurà d'emplenar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades. I serà l'única responsable de danys o perjudicis, directes i/o indirectes, que pugui ocasionar a la DGPL o a un tercer per facilitar dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. 


Les dades personals s'obtenen amb la finalitat següent: 


- Gestió administrativa i tractament estadístic.


Cessió de dades

Les dades de les persones usuàries són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l'àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no se cediran ni comunicaran a cap tercer, llevat que la persona usuària ho autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

La persona usuària autoritza a comunicar les seves dades personals únicament en el cas següent:

- Per publicar el seu perfil: la persona usuària consent que, en formar part de l'entorn, les seves dades identificatives bàsiques i totes les dades que voluntàriament afegeixi al seu perfil siguin accessibles per a tots els membres de la comunitat, si bé tots estan subjectes al compliment de la normativa que el regula.


Galetes

Les galetes utilitzades per la DGPL són emmagatzemades al disc dur de la persona usuària, però no poden llegir les dades del disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La DGPL utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer les persones usuàries que s'hagin registrat i poder-los oferir un servei més personalitzat. També s'utilitzen per obtenir informació anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per mesurar paràmetres de trànsit en la pàgina web i calcular el nombre de visites. No obstant això, la persona usuària pot impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent del seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.


Protecció de la propietat intel·lectual

Els continguts, el disseny i el codi informàtic de la plataforma Aula mestra estan protegits per drets de propietat intel·lectual que són titularitat de la DGPL. Tothom pot, un cop inscrit, veure el contingut de l'entorn d'acord amb el perfil que tingui assignat. Tothom és lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament el contingut de l'entorn així com de fer-ne obres derivades, sempre que en reconegui l'autoria i que no s'utilitzi amb finalitats comercials. Si s'altera o transforma l'obra original o se'n generen de derivades, caldrà distribuir l'obra generada amb les mateixes condicions. Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si s'obté el permís previ dels titular d'aquest entorn. No queden afectats per aquestes condicions els drets derivats d'usos legítims reconeguts per llei, els drets morals de l'autor i els drets que puguin ostentar altres persones sobre la pròpia obra o el seu ús, com per exemple drets d'imatge o de privacitat. (Llicència completa: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca).


Aula mestra posa a l'abast de la comunitat educativa tant els continguts didàctics dels cursos de Parla.cat com altres continguts procedents de fonts externes, directament aportats per persones usuàries de l'entorn amb perfil professor. Els continguts aportats lliurement i de forma voluntària quedaran subjectes a les mateixes condicions d'ús que la resta de continguts originals del portal. L'autor d'aquests continguts accepta, per tant, que altres persones usuàries d'Aula mestra amb perfil professor puguin utilitzar aquests continguts per crear-ne obres derivades sense cap finalitat comercial.


Reserves de domini

La DGPL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació de l'espai Aula mestra, de la seva configuració i presentació, així com de les condicions d'accés.


Responsabilitats per continguts, declaracions i conductes de les persones usuàries

Les institucions que gestionen Aula mestra no assumeixen cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals de les persones usuàries d'aquest entorn, ja sigui a través d'espais públics o privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que aquestes persones puguin fer a través dels fòrums que es posen a la seva disposició. Això no obstant, les institucions responsables vetllaran pel compliment d'aquesta carta de compromisos. L'accés i l'ús d'aquest espai virtual comporten necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions que inclou aquesta carta de compromisos. En cas d'incompliment, les institucions responsables podran denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar l'accés a l'espai virtual i als serveis que s'hi presten.